სუპერფორუმი

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » სუპერფორუმი » გული » leqsebi


leqsebi

Сообщений 1 страница 10 из 32

1

r a t o m ?

   ratom damtove Sen im saRamos

     ratom damade qva gulze didi

     ratom miTxari ar miyvarxaro

     ratom damifrTxe me dRemde Zili.

   magram mjera rom gvirabis bolos

   kvlav gamoCndeba Suqi naTeli

   da Cven gulebSi kvlav ainTeba

   am siyvarulis nazi sanTeli.

0

2

Znelia roca tirili ginda,
Znelia roca tirils ver bedav,
Znelia roca sicili ginda
da am sicilis mizezs ver xedav.

Znelia roca Sen guli gtkiva
rom veRara grZnob veravis siTbos,
roca gayinul xelebze gciva
da lamaz xelebs aravin giTbobs.

Znelia roca Tvalebi sveli,
ver iZineben ar wydeba Tova,
Znelia roca viRacas eli,
da Tan ici rom is aRar mova.

0

3

vici rom kidev ertxel shemxvdebi
magram ver micnob, didixnis unaxavs
gverdit chamivli da ase ityvi
es axalgazrda sadgac minaxavs

0

4

Sen rom ar myavde, me ver avitan, verc veravis Seveguebi,
Cemi gamgebi Sen xar Tavidan da erTaderTic Sen megulebi.
Me ver avitan Sen rom ar iyo,  Seni JRurtuli rom ar mesmodes,
netav bunebam erTad waiRos Cveni sicocxle esoden.
Sen rom ar iyo, vin damijerebs, rom ar var cudi, gulis patroni,
Sen erTaderTma icis amjerad Tu rogor miyvars Zma-Tanatoli.
Sen rom ar iyo, vin daijerebs,rom var bavSvuri da uwyinari-
Sen erTaderTma ici amjerad Cemi avkargis yvela wvrilmani.
rogor iqneba, dedabunebam aseTi kargi rom gagimetos,
nu gaifuWeb, bavSvo, gunebas, o, Cemo bavSvo, Cemo imedo………..

0

5

ხომ შეიძლება გულით გსურდეს და
ვერ შეიყვარო მაინც...
ხომ შეიძლება გინდოდეს გძულდეს,
ვერ შეიძულო მაინც...
ხომ შეიძლება ფრთები არ გესხას,
ცაში იფრინო მაინც...
ხომ შიძლება "ჩემი" არ გერქვას,
მაგრამ მიყვარდე მაინც...
ხომ შეიძლება ჩემთან არ იყო,
შენს სუნთქვას ვგრძნობდე მაინც...
ხომ შეიძლება გული გაიყოს
და ვსულდგმულობდე მაინც...
მაგრამ ოცნებას, მიწიერ სურვილს
და სიყვარულის მორევს
ვერ გაექცევი, თავს ვერ დააღწევ,
დიდი ტკივილი ესაა სწორედ...

0

6

რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ვტკბები
მე შენში მიყვარს, ოცნება ჩემი
ხელუხლებელი - როგორც მზის სხივი
მიუწვდომელი - როგორც ედემი
და თუ ის არ ხარ, ვისაც მე ვფიქრობ
მე დღეს არ ვნაღვლობ, დაე ვცდებოდე
ავადმყოფ გულს სურს, რომ მას ოცნების
თეთრ ანგელოზად ევლინებოდე
დაიწვას გული უცანურ ტრფობით
ცრემლით აივსოს ზღვა საწყაული
ოღონდ მჯეროდეს მე ჩემი ბოდვა
და სიყვარულის დღესასწაული.

0

7

Gogo: sheni azrit lamazi var ?
Bichi: ara
Gogo: rodesme gamielvebia Shens azrebShi?
Bichi: ara
Gogo: mogwonvar?
Bichi: ara
Gogo: gindivar
Bichi: ara
Gogo: rom migatovo itireb
Bichi: ara
Gogo: chems gamo ragacas gaaketeb?
Bichi: ara
Gogo: cxovreba girchevnia tu me?
Bichi: cxovreba
gogo tiriliTgaiqca.. guli saShinlad hqonda natkeni!
bichi daedevna da xeliT daichira da utxra:
lamazi imitom ar xar,rom mShvenieri xar!imitom ar gagielvebia Chems azrebShi,rom sul Chems ocnebebShi xar!imitom ar momwonxar,rom miyvarxar!imitom ar mindixar,rom mchirdebi!rom mimatovo imitom ar vitireb,rom movkvdebi!ShenTvis raRacas imitom ar gavakeTeb,rom yvelafers gavakeTeb!sicocxles imitom avirChev,rom Shen xar Chemi sicocxle!!!....=(((

0

8

exla me vzivar gayinul qvaze,
cremli chamomdis orive tvalze,
minda movide da mogepero,
magram shen ukve gamcvale sxvaze

0

9

roca dzalian mogenatreba vinme, inatre......inatre da mixvdebi ocneba martla arsebobs...cxovrebashi iare ise titqos dzalian civa...imgere ise titqos aravin gismens...giyvardes ise titqos ar gtkiva da icxovre ise titqos ar arsebob... da icode bednierebas arasodes ar moaqvs bedniereba....bednierebas tkivili gvascavlis...es tkivili sevdaa, lamazi, dzveli fiqrebisagan darchenili...sevda, saxsovari.......

0

10

Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power yeah
Some people live just to play the game
Some people think that the physical things
Define what's within
And I've been there before
But that life's a bore
So full of the superficial

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you

Some people search for a fountain
The promises forever young
Some people need three dozen roses
And that's the only way to prove you love them

Hand me a world on a silver platter
And what good would it be?
With no one to share, with no one who truly cares for me

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you, you, you

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you

If I ain't got you with me baby
Nothing in this whole wide world don't mean a thing
If I ain't got you with me baby

0


Вы здесь » სუპერფორუმი » გული » leqsebi